FAQs Complain Problems

७४/७५

कार्यान्वयन गर्नु गाराउनु हुन वडा कार्यालय सबै श्री विषायगत शाखाहर सबै

दस्तावेज: 

यस लामिडाँडा गाउँपालिकामा तपशिलका विज्ञापनहरुमा दरखास्त दिनु भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परिक्षा तथा अन्तरवार्ता देहायका मिति र समयमा लामिडाँडा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा हुने भएकाले यो सूचाना प्रकाशित गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages